Cititori activi, societatea civilă vie… Articolul 53 sau despre restrângerea unor drepturi

0
60

Mai întâi i-au luat pe comuni?ti, dar pentru că nu eram comunist, nu am protestat.

Apoi i-au luat pe evrei, dar fiindcă nu eram evreu, nu am protestat.

După aceea i-au luat pe catolici, dar pentru că nu sunt catolic, nu am protestat.

?i când au venit să mă ia pe mine, nu mai rămăsese nimeni care să protesteze.

(Martin Niemuller)

În ultima săptămână, aten?ia opiniei publice din Valea Jiului s-a axat aproape exclusiv pe sentin?a Cur?ii de Apel Alba Iulia, prin care s-a anulat hotărârea Tribunalului Hunedoara referitoare la mărirea salarială din februarie 2012. Rând pe rând, lideri de sindicat, factori de decizie din cele două societă?i nou-înfiin?ate ?i parlamentari ?i-au prezentat propriile opinii; ziari?ti mai mult sau mai pu?in documenta?i emit judecă?i de valoare, ba că nu le iau banii, ba că nu le dau; prin baruri, birturi, commenturi pe internet, minerii înjură sindicali?tii, înjură conducerea, guvernul, FMI-ul, Comisia Europeană, Comisia Nobel ?-alte comitete ?i comi?ii. Ca locuitor al Văii Jiului, mă simt dator să formulez ?i eu o părere, mai mult de formă decât de fond: toată energia care s-a irosit până acum ?i, mai ales, care va fi irosită de-aici înainte, dacă într-adevăr e vorba să se anuleze contracte, să se recupereze bani ( probabil prin alte procese), să se-ncheie alte gestiuni, bugete, cu efect retroactiv; toate resursele umane care vor fi implicate în această restabilire a situa?iei anterioare executării, dacă e să le cuantificăm din punct de vedere economic, cel mai probabil că ar trebui să pună pe gânduri guvernan?ii, cu privire la oportunitatea unui astfel de demers.

Fără nicio legătură, ar zice unii, membrii sindicatului Sanitas din Spitalul de Urgen?ă Petro?ani se află de trei ani de zile în proces cu respectiva unitate spitalicească, pentru recuperarea unor drepturi băne?ti. Nu c-ar fi o ?tire bombă, sistemul bugetar e implicat de fapt în sute de astfel de procese pornite în ultimii trei ani de zile. În ce ne prive?te, vrem să facem o scurtă recapitulare, o reconstituire a unui film tipic românesc, în speran?a că asta o să dea de gândit măcar actorilor implica?i. În 13.11.2009, sindicatul Sanitas a introdus prima ac?iune la Tribunal, pentru recuperarea celor două prime de stabilitate aferente anului 2009, în numele a peste 400 de membri de sindicat (printre care ?i fostul director-financiar contabil, membru al comitetului de director care a refuzat acordarea primelor). În 27.11.2009, prin decizia managerului de la data respectivă, directorul financiar-contabil ?i directorul de îngrijiri sunt înlocui?i.

În 22.12.2009, Sindicatul Sanitas introduce o a doua ac?iune, în numele a altor 45 de membri, printre care proaspăt-numitul director financiar-contabil, interimar la vremea aceea. Facem un stop-cadru, un an de zile pe la Curtea Consti?ională, fără niciun motiv legitim, ?i inversăm ordinea proceselor. Întoarse la instan?a de fond, cel de-al doilea proces prime?te o decizie favorabilă sindicatului, după numai 5 înfă?isări, cu drept de recurs în termen de 10 zile de la pronun?are, conform sentin?ei; iar cel care fusese primul introdus (cel cu mai mul?i membri) prime?te aceea?i decizie 4 luni mai târziu, în condi?ii similare. Paranteză: aceste sentin?e puteau fi puse în executare încă din anul 2011, conform unor prevederi din Codul Muncii ?i Codul Civil.

Ce se-ntâmplă de fapt? Ambele sentin?e sunt atacate cu recurs de către Spitalul de Urgen?ă Petro?ani la Curtea de Apel, cu deosebirea că ac?iunea în care este parte ?i actualul director financiar-contabil este respinsă ca tardivă, adică nu s-a introdus în termenul prevăzut de hotărârea instan?ei de fond, men?inându-se astfel decizia primei instan?e. Gre?eala conducerii nu se mai repetă ?i în cazul celor peste 400 de salaria?i membri de sindicat, cărora instan?a de recurs avea să le refuze drepturile salariale, după un an de zile de…deliberări, în 10.09.2012, adică în chiar ziua în care salaria?ii ?i-au primit, în premieră, fi?ele de plată cu sentin?a instan?ei de fond pusă în executare. Finalul ni se va dezvălui în decembrie 2013, când Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie se va pronun?a ?i pe cererea excep?ională introdusă de sindicat.

Concluziile sunt vădite: 10% din cei implica?i în aceste procese î?i vor primi drepturile cuvenite, printre care ?i un membru al comitetului director, iar restul de salaria?i, nu. Pre?edintele sindicatului ar trebui să dea explica?ii despre cum s-a ajuns în această situa?ie, să indice în mod concret sumele de bani cheltuite cu prelungirea acestor procese, după care să-?i dea demisia. Spitalul ar trebui să facă publice măsurile luate împotriva celor care se fac vinova?i de neglijen?ă în serviciu, pentru introducerea tardivă a ac?iunii. Extra: „Conflictul de interese apare atunci când func?ionarul public are un interes personal care influen?ează sau pare să influen?eze îndeplinirea atribu?iilor sale oficiale cu impar?ialitate ?i obiectivitate” – Recomandarea 10/2000 a Comitetului de Mini?tri al Consiliului Europei.

?i să ne prefacem că nu ?tim despre un al treilea proces, încă în derulare, în care am identificat ca păr?i cel pu?in două persoane pensionate la momentul introducerii ac?iunii ?i, dacă nu mă-n?el, chiar o persoană decedată.

Ne exprimăm speran?a că, la fel ca-n cazul minerilor, doamna deputat Monica Iacob-Ridzi va manifesta aceea?i aplecare pentru interesele legitime ale salaria?ilor Spitalului de Urgen?ă Petro?ani – membri sau nemembri de sindicat – cu atât mai mult cu cât acesta se află sub tutela Consiliului Local.

Directorii de cotidiane locale au acum posibilitatea să scrie noi articole despre Jego?i ordinari!, schimbând doar numele forma?iunii politice.

 

Mihai-Ionu? Ologu,

student în anul II la Facultatea de Drept a Universită?ii Bucure?ti

 

 

Stelian Ologu,

electrician Spitalul de Urgen?ă Petro?ani

–          posibil viitor ?omer